[Tên dự án]

Mô tả dự án của bạn bằng 1 hoặc 2 câu

 

 

Mô tả về những hình ảnh cho dự án của bạn, quá trình làm việc của bạn và các sản phẩm bạn sáng tạo nên

 

 

Mô tả vai trò của bạn trong nhóm. Bạn đã kết hợp với ai để đạt được mục tiêu của mình? Kết quả của dự án là gì?